Cultura, historia i llengo

"Ciutadania ès es patriotisme convertit en voluntat d'obrar, en esforç dinàmic. Mirar com a propi es bé de tots, acceptar com a pròpia s'ofensa aliena. Sa voluntat col·lectiva té més força que tots es poders." (De s'Ideari Maurista)

Sa consciència ciutadana.

Es drets ciutadans són una herència espiritual des nostro passat llunyà que mos ve de Roma. Es dret llatí i sa ciutadania romana només eren atorgats defora d'Itàlia com honor o recompensa. Però en convertir-se Hispània en segona província de s'Imperi i després dets emperadors hispans Trajà i Adrià haver donat gran prosperitat a s'Imperi, Roma converteix en ciutadans romans a tots es seus súbdits.

Respecte a sa consciència ciutadana, convé recordar que dins es nostro passat més a prop, va lligat es nom d'un mallorquí il·lustre: don Antoni Maura. Nascut dins una família numerosa, es seu esperit de superació el va dur a esser un homo imprescindible dins sa política espanyola durant es regnat de n'Alfons XIII, i a esser per tres pics, en es moments més difícils, President des Govern. En Maura hauria d'esser més recordat entre noltros perquè precisament va fomentar com ningú aqueix concepte duit an es primer pla de sa societat actual: sa consciència ciutadana, aqueixa actitud vigilant que a més d'encarnar una conducta individual en es dia a dia dets homos de bé, mos impulsa cap a sa resposta col·lectiva dins situacions d'amenaces específiques. N'Antoni va dedicar moltes energies a fomentar sa ciutadania responsable, s'educació des ciutadans dins s'exercici des seus deures, drets i llibertats, com a condició essencial per sa sana regeneració des poder.

En consonància amb sos postulats des Círcol Balear, mos proposam seguir amb plenitud aqueix principi. Ès sa pretensió d'aqueix Círcol, aproximar a totes aqueixes persones que atretes pes mencionats principis, puguin formar un grup vigorós i conscient, dispost tant a sa defensa activa des nostros drets i llibertats ciutadanes que veim corrompudes, com an es desenrotllament d'una convivència harmònica i fecunda. I dins aqueixa secció de caràcter humanístic i dialogant, tota persona interessada trobarà es fonaments culturals per s'increment de sa consciència cívica: sa nostra història, es nosotros ciutadans il·lustres, es nostros signes identitaris.

Des d'aqueixa secció, amb ses ganes de crear un nou clima de pluralisme i diversitat, s'abordarà a més de sa problemàtica apuntada dins aqueixa introducció, es tema des nostros drets constitucionals amb respecte a sa llengo pròpia i a sa pluralitat.

Hem de recordar que dins ets Estatuts d'Autonomia de ses comunitats amb dues llengos, dins sa nostra Espanya plural, se reconeix sa cooficialitat de ses llengos regionals juntament amb sa llengo comú de sa Nació Espanyola, que segons sa Constitució de 1978, ès es castellà; com ès es cas de s'Estatut d'Autonomia de sa Comunitat Valenciana que reconeix com a llengo cooficial es valencià, quan, segons ets "uniformisadors" de s'unitat lingüística des català hauria d'anomenar-se "català", que ès com s'ha denominat absurdament an es balear dins s'insultant Estatut d'Autonomia de ses Illes Balears.

Propòsit d'aqueixa web

Noltros no som lingüistes, ni volem ensenyar a ningú, però obrim ses portes an es filòlegs i lingüistes titulats perquè col·laborin amb aqueix projecte i facin un esforç per no caure en sa dictadura normativista des català estàndard, contraria a sa nostra identitat lingüística. Només volem, a través d'aqueixa web, donar suport a una manera d'escriure utilisant ses nostres paraules. Hem de fer lo que puguem perquè ses autoritats se'n donin compte que hi ha un grup important de sa població que no accepta aqueixes imposicions catalanistes que provoquen sa pèrdua des nostro autèntic parlar, xerrar, rallar.

Vos mostram ses paraules des nostro xerrar, i sa seva relació amb so diccionari. Tenim a internet accés gratuït a sa magna obra de Mossèn Antoni Mª Alcover que recull ses nostres paraules balears: Es Diccionari Català-Valencià-Balear a través de sa pagina web: http://dcvb.iecat.netPodeu accedir a ella per a sebre si una paraula hi ès o no.

Així idò, aqueixa web vol sensibilisar a sa població i a ses institucions que es mallorquí s'ha d'emprar a Mallorca, es menorquí a Menorca i s'eivissenc a Eivissa perquè sinó perdrem totes aqueixes paraules que són tan nostres i mos identifiquen. Es balears estimam sa llengo, però hem de sentir-la com nostra. I noltros sentim es català com una llengo germana, no com sa nostra llengo.

Per això reivindicam que a Balears se xerri i s'escrigui emprant totes ses paraules mallorquines, menorquines, eivissenques possibles, i que es mallorquí, menorquí, eivissenc i pagès de Formentera se pugui aprendre i es reconegui oficialment i se respecti.

Per què es diccionari Alcover?

"Es Círcol Balear, si bé sol·licita sa derogació i modificació d'aqueixa normativa que ha suposat sa catalanisació de sa nostra llengo i cultura, sempre s'ha mostrat respectuós amb sa legalitat vigent. Per això, seguint s'article 35 de s'Estatut d'Autonomia de ses Illes Balears, dedicat a s'"aprenentatge de sa llengo pròpia":

Article 35.

"Sa Comunitat Autònoma té competència exclusiva per a s'aprenentatge de sa llengo catalana, pròpia de ses Illes Balears, d'acord amb sa tradició literària autòctona. Normalisar-la serà un objectiu des poders públics de sa Comunitat Autònoma. Ses modalitats insulars des catalภde Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera seran objecte d'estudi i protecció, sense perjudici de s'unitat de sa llengo.

S'institució oficial consultiva per tot lo que se refereix a sa llengo catalana serà s'Universitat de ses Illes Balears. "

Sa Fundació Círcol Balear va solicitar en 2008 mediant sa presentació d'una instància formal davant s'organisme competent de s'UIB, que informàs damunt s'estudi i protecció de ses "modalitats insulars" perquè es ciutadans poguessin utilisar sa forma correcta i oficial de ses mateixes. Aquesta va ser sa resposta: Davallar sa carta de resposta de s'UIB.

Per primer pic dins s'història de Balears, s'UIB va respondre oficialment a sa petició remetent a sa tradició filològica mallorquina-balear, indicant com antecedents a insignes lingüistes com per exemple en Joan Josep Amengual, i afirmant que s'obra referent de ses modalitats insulars ès es Diccionari Català-Valencià-Balear de Mossèn Antoni Mª Alcover.

Lo incongruent ès que s'informe de s'UIB està redactat seguint un català estàndard que poc té que veure amb ses paraules que recull sa magna obra de n'Alcover.

Creim que ses nostres "modalitats insulars" tenen suficient entitat des des punt de vista històric, filològic, lingüístic i cultural com per no tenir que estar sotmesos a un català estàndard que, precisament, acaba amb sa protecció que en teoria exigeix es nostro estatut d'autonomia.

Fins ara ses institucions oficials no respecten es nostro patrimoni lingüístic. Per això es Círcol Balear, comença aqueix projecte obert a tots aquests ciutadans i institucions interessats amb estudiar i protegir ses nostres "modalitats insulars". Lo que sempre hem anomenat: mallorquí, a Mallorca, Menorquí, a Menorca, Eivissenc a Eivissa, i pagès a Formentera. Una denominació que ha d'esser oficial quan comprovam s'actual ineficàcia que hi ha davall sa denominació de "modalitats insulars des català" com demostra sa progressiva catalanisació i per tant, pèrdua de sa nostra identitat.

Actions